» Jak se stát zákazníkem

Informujte se podrobněji a požádejte o kartu Mercedes ServiceCard.

» Partner Mercedes-Benz

Jednoduché, rychlé a výhodné zpracování karet.

Ochrana osobních údajů a pokyny ke cookies

Odpovědným subjektem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) je:

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG („My“)
Mainparkstraße 2 │ 63801 Kleinostheim │ Německo
E-mail: Info@MercedesServiceCard.de

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Daimler AG
Koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů
HPC G353 │ 70546 Stuttgart │ Německo
E-mail: data.protection@daimler.com

1. Ochrana osobních údajů

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách i Vaším zájmem o naši nabídku. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním základě tak činíme a jaká práva a nároky se s tím vzhledem k Vám pojí. Kromě toho odkazujeme na Směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Daimler:  

Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler 

Naše Zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek a Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler AG se nevztahují na Vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, na které můžete přejít prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Informujte se prosím na webových stránkách těchto poskytovatelů o jejich zásadách ochrany osobních údajů.

2. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů

(a) Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste možná zadali, frekvenci, s jakou k jednotlivým webovým stránkám přistupujete, název načtených souborů, množství přenášených dat, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo zadáním domény přímo do vstupního pole téže karty (nebo téhož okna) svého prohlížeče, kde jste naše webové stránky otevřeli. Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.

(b) Jiné osobní údaje ukládáme pouze tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte, např. jako součást jakékoli registrace, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo provedení jakékoli smlouvy, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů (další podrobnosti najdete níže v odstavci „Právní základy zpracování“).

(c) Nemáte zákonnou ani smluvní povinnost poskytovat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našich webových stránek závisí na poskytnutí osobních údajů. Pokud v těchto případech své osobní údaje nesdělíte, může to mít za následek, že tyto funkce budou zcela nedostupné nebo použitelné jen v omezené míře.

3. Účely použití

(a) Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek používáme, abychom Vám umožnili maximální komfort při jejich používání a rovněž chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání.

(b) Pokud nám další osobní údaje sdělíte, např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo provedení nějaké smlouvy, využíváme tyto údaje pro výše uvedené účely, pro účely správy zákazníků a v případě potřeby pro účely zpracování a vypořádání eventuálních obchodních transakcí, a to vždy v rozsahu, který je k tomu potřebný.

4. Předávání osobních údajů sociálním pluginům

(a) Používáme-li na našich webových stránkách tzv. „sociální pluginy“ sociálních sítí, jako např. Youtube, implementujeme je takto: Když navštívíte naše webové stránky, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě.

Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť Vaši návštěvu našeho webu přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste dosud neaktivovali sociální plugin umístěný na těchto stránkách.

Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do Vašeho prohlížeče, a ten ho integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k sociální síti, pro přenos dat mezi touto sítí a Vaším systémem a pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně zásady ochrany osobních údajů příslušné sítě.

Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies.

(b) Pokud kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete sociální plugin, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ při zpracování osobních údajů vyhovující standardům EU. Zvažte prosím tuto skutečnost, než kliknete na příslušný odkaz nebo než aktivujete sociální plugin a spustíte tak přenos Vašich dat.

5. Zpracování osobních údajů v rámci procesu náboru nových zaměstnanců

(a) Účel zpracování

V rámci procesů týkajících se náboru nových zaměstnanců a rozhodování o uzavření pracovních smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje pro příslušný účel.

Automatizované hledání řešení je vyloučeno.

(b) Právní základy zpracování

Toto zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení DSGVO.

(c) Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávají výhradně interní oddělení (personální oddělení, nadřízená osoba dané pozice, obchodní vedení). K předávání údajů třetím osobám nedochází, s výjimkou našich poskytovatelů služeb v rámci zpracování zakázek.
Záměr předávat osobní údaje třetím zemím nebo mezinárodním organizacím je vyloučený.

(d) Doba uchování údajů

Údaje jsou vymazány 6 měsíců po ukončení řízení náboru nových zaměstnanců. V případě uzavření pracovní smlouvy nebo zájmu o prodloužení lhůty Vás budeme zvlášť informovat o využívání údajů v rámci pracovního poměru resp. požádáme Vás o souhlas s prodloužením lhůty.

6. Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

7. Právní základ zpracování

(a) Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, představoval právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO).

(b) Pro zpracování osobních údajů pro účely navázání kontaktů nebo plnění smlouvy s Vámi je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO.

(c) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních závazků (např. pro uchovávání údajů), jsme k tomu oprávněni podle čl. 6 odst. 1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO.

(d) Kromě toho zpracováváme osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO. Zachování funkčnosti našich systémů IT, ale také marketing výrobků a služeb vlastních i cizích a legislativně požadovaná dokumentace obchodních kontaktů jsou takovými oprávněnými zájmy.

8. Vymazání Vašich osobních údajů

Vaši IP adresu a název vašeho poskytovatele internetových služeb, které ukládáme pouze z bezpečnostních důvodů, po uplynutí sedmi dnů smažeme. Jinak vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie, které se na nás vztahují.

9. Práva dotčených osob

(a) Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte právo na informace (čl. 15 nařízení DSGVO), opravu (čl. 16 nařízení DSGVO), vymazání údajů (čl. 17 nařízení DSGVO), omezení zpracování (čl. 18 nařízení DSGVO) a přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení DSGVO).

Pokud jste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů až do odvolání není tímto odvoláním dotčena. Nedotčeno zůstává i další zpracování těchto údajů podle jiného právního základu, jako je např. plnění právních závazků (viz část „Právní základy zpracování“).

(b) Právo na námitku: Máte právo se kdykoliv, z důvodů, které vyvstávají z Vaší konkrétní situace, vyslovit proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 e) nařízení DSGVO (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 f) nařízení DSGVO (zpracování údajů založené na zvážení zájmů). Pokud podáte námitku, budeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat jen tehdy, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

(c) Své požadavky nebo prohlášení prosím podle možností směřujte na následující kontaktní adresu: info@mercedesservicecard.de.

(c) Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu vykonávajícího dozor nad dodržováním ochrany osobních údajů (čl. 77 nařízení DSGVO).

10. Cookies

Informace o námi používaných cookies a jejich funkcích:

Název cookie: msc_cookie_agreement
Popis: Tento soubor cookie ukládá dohodu o využívání této webové stránky se soubory cookie.

Typ cookie: Typ 2
Název cookie: msc_language_de
Popis: Jazykový soubor cookie pro německou verzi webové stránky zajišťuje spolu s msc_cookie_agreement dohodu o využívání této webové stránky se soubory cookie.

Typ cookie: Typ 2
Název cookie: msc_language_en
Popis: Jazykový soubor cookie pro anglickou verzi webové stránky zajišťuje spolu s msc_cookie_agreement dohodu o využívání této webové stránky se soubory cookie.

Typ cookie: Typ 2
Název cookie: msc_language_fr
Popis: Jazykový soubor cookie pro francouzskou verzi webové stránky zajišťuje spolu s msc_cookie_agreement dohodu o využívání této webové stránky se soubory cookie.

Typ cookie: Typ 2
Název cookie: msc_language_es
Popis: Jazykový soubor cookie pro španělskou verzi webové stránky zajišťuje spolu s msc_cookie_agreement dohodu o využívání této webové stránky se soubory cookie.

Typ cookie: Typ 2
Název cookie: msc_language_nl
Popis: Jazykový soubor cookie pro nizozemskou verzi webové stránky zajišťuje spolu s msc_cookie_agreement dohodu o využívání této webové stránky se soubory cookie.

Typ cookie: Typ 2
Název cookie: msc_language_it
Popis: Jazykový soubor cookie pro italskou verzi webové stránky zajišťuje spolu s msc_cookie_agreement dohodu o využívání této webové stránky se soubory cookie.

Mercedes ServiceCard používá výlučně technicky nezbytné cookies.

Soubory cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy v daném koncovém zařízení. Mohou být využity ke zjišťování, zda mezi vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke vzájemné komunikaci. Ve vašem koncovém zařízení bude identifikován pouze tento soubor cookie. Osobní údaje pak mohou být ukládány do souborů cookies, pokud jste s tím souhlasili, nebo pokud je to z technického hlediska nezbytně nutné, např. pro realizaci chráněného přihlášení.

Používáte-li naše webové stránky, souhlasíte s používáním a ukládáním cookies ve vašem koncovém zařízení. Naše webové stránky si můžete prohlížet samozřejmě i bez cookies. Většina prohlížecích programů akceptuje cookies automaticky. Ukládání cookies na vašem počítači můžete zabránit tak, že v nastaveních vašeho prohlížeče zvolíte *neakceptovat cookies*. Cookies, které se do Vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce najdete v návodu k Vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení.

Informace k deaktivaci Local Shared Objects

Pokud ale nebudete akceptovat cookies, může to vést k omezení funkcí našich nabídek.

Společnost Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG všeobecně rozděluje cookies do těchto kategorií:

Nezbytně nutné cookies (typ 1)
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce řádně pracovaly. Bez těchto cookies nemohou být poskytovány služby jako např. konfigurátor vozidla.

Funkční cookies (typ 2)
Tyto cookies umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookies lze například uložit jazyková nastavení.

Výkonové cookies (typ 3)
Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem webové stránky používáte. Výkonové cookies nám například pomáhají při identifikaci zvlášť populárních sekcí naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit Vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Informace, které jsou těmito cookies shromažďovány, nemají povahu osobních údajů. Další informace ke shromažďování a vyhodnocování informací získáte v oddílu „Vyhodnocování uživatelských dat“.

Cookies třetích stran (typ 4)
Tyto cookies jsou ukládané třetími subjekty, např. sociálními sítěmi. Používají se především k tomu, aby byl do našich stránek integrován obsah sociálních médií, např. sociální pluginy. Informace o tom, jak používáme sociální pluginy, najdete v oddílu „Sociální pluginy“ Zásad ochrany osobních údajů.

Stav: březen 2020

Social Media


Mercedes-Benz Service24h & havarijní:


  • Kamion00800 - 5 777 7777
  • Dodávka00800 - 3 777 7777
  • Bus00800 - 4020 4020

Kontakt / zablokování karty


po.pá. 08:00 hod. - 18:00 hod.

Telefon: +49 6027 509 567
Fax: +49 6027 509 77 567
E-Mail: info@MercedesServiceCard.de

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Jedná se o komanditní společnost se sídlem v obci 63801 Kleinostheim, rejstříkový soud Aschaffenburg č. vložky HRA 3663
Osobně ručícím společníkem je společnost Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH se sídlem v obci 63801 Kleinostheim, rejstříkový soud Aschaffenburg, č. vložky HRB 7900
Jednatel: Gabi Schmidhäuser