» Jak zostać klientem

Dowiedz się teraz więcej i zamów kartę Mercedes ServiceCard.

» Partner Mercedes-Benz

Prosta, szybka i korzystna cenowo obsługa karty.

Dostawca i Wskazówki Prawne

Dostawca

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Mainparkstraße 2
63801 Kleinostheim am Main
Niemcy

Telefon: +49 (0) 6027-50 95 67
Telefaks:+49 (0) 6027-50 97 75 67
E-mail: info@MercedesServiceCard.com
Strona internetowa www.MercedesServiceCard.com

Reprezentowana przez prezes: Gabi Schmidhäuser

Spółka jest spółką komandytową z siedzibą pod adresem 63801 Kleinostheim, sąd rejestrowy Aschaffenburg HRA 3663. Osobiście odpowiedzialny wspólnik to Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH z siedzibą pod adresem 63801 Kleinostheim, sąd rejestrowy Aschaffenburg HRB 7900.

Nr ID VAT:DE208243217

Projekt i obsługa techniczna

45 Grad digital GmbH, Berlin (www.45grad.de).

Prawo autorskie

Copyright Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, fotografie, grafiki, pliki dźwiękowe, filmowe i animacyjne oraz ich połączenia podlegają prawu autorskiemu i innym uregulowaniom prawnym chroniącym własność intelektualną. Nie mogą być one powielane ani zmieniane w celach handlowych ani w celu odstąpienia, a także publikowane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe spółki Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG zawierają także materiał podlegający prawu autorskiemu tych podmiotów, które go udostępniły.

Produkty i ceny

Po zakończeniu prac redakcyjnych nad poszczególnymi stronami mogą nastąpić zmiany w przypadku produktów i usług. W czasie dostawy zastrzega się prawo do zmian konstrukcji lub formatu, odstępstw w odcieniu barwy oraz do zmian zakresu dostawy lub usługi ze strony producenta, jeżeli te zmiany lub odstępstwa są akceptowalne dla klienta przy uwzględnieniu interesów Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.Ilustracje zawierać mogą również akcesoria, elementy wyposażenia dodatkowego lub inne komponenty, które nie należą do standardowego zakresu dostawy lub usługi. Odstępstw w odcieniu barwy uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą także zawierać typy i usługi, które nie są oferowane w poszczególnych krajach. Informacje na temat rozwiązań ustawowych, przepisów prawa/ prawa podatkowego i ich oddziaływania mają ważność tylko dla Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem odmiennego uregulowania w warunkach sprzedaży i dostawy obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. W przypadku naszych partnerów kontraktowych ceny rozumie się jako niezobowiązujące zalecenie w zakresie cen. Z tego względu o aktualnym stanie proszę informować się w filii lub u partnera kontraktowego.

Znaki handlowe

Jeżeli nie podano inaczej, to wszystkie marki wymienione na stronach internetowych Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG są chronionymi prawnie znakami towarowymi firmy Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG; szczególnie dotyczy to nazw modeli oraz wszystkich znaków logo i emblematów przedsiębiorstwa.

Prawa licencyjne

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG zamierza oferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak my, również odbiorcy są zadowoleni z naszego kreatywnego produktu. Mimo wszystko prosimy o zrozumienie, że firma Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami handlowymi i prawami autorskimi, a niniejsze strony internetowe nie mogą przyznawać jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.

Wskazówki w zakresie prognoz

Niniejsza strona internetowa zawiera prognozy w zakresie naszej aktualnej oceny przyszłych zdarzeń. Słowa takie jak »antycypowanie«, »zakładanie«, »sądzenie«, »ocenianie«, »oczekiwanie«, »zamierzanie«, »można/ można by«, »planowanie«, »rzutowanie«, »powinno« i podobne pojęcia są typowe dla takich prognoz.

Prognozy tego rodzaju podlegają szerokiej gamie czynników ryzyka i niepewności. Przedstawiamy kilka przykładów:

 • niekorzystny rozwój sytuacji w gospodarce światowej, w szczególności spadek popytu na naszych najważniejszych rynkach zbytu,
 • pogorszenie naszych możliwości refinansowania na rynkach kredytowych i finansowych,
 • nieuniknione zdarzenia siły wyższej, takie jak klęski żywiołowe, pandemie, akty terroru, niepokoje polityczne, konflikty zbrojne, wypadki przemysłowe i ich konsekwencje dla naszej działalności w zakresie sprzedaży, zakupów, produkcji lub finansowania,
 • zmiany kursów walut i przepisów celnych,
 • zmiana zachowań konsumentów i tendencje w kierunku mniejszych i mniej rentownych pojazdów lub ewentualna utrata akceptacji dla naszych produktów i usług, skutkująca pogorszeniem w zakresie egzekwowania cen i wykorzystania mocy produkcyjnych,
 • wzrost cen paliw i surowców,
 • przerwanie procesu produkcji z powodu niedoborów materiału, strajków załogi lub upadłości dostawców,
 • spadek cen odkupywania pojazdów używanych,
 • pomyślna realizacja działań w zakresie ograniczania kosztów i wzrostu wydajności,
 • perspektywy biznesowe spółek, w których mamy znaczne udziały,
 • pomyślne nawiązanie współpracy strategicznej i współpracy na zasadzie joint ventures,
 • zmiana ustaw, przepisów i dyrektyw urzędowych, szczególnie w zakresie emisji pojazdów, zużycia paliwa oraz w zakresie bezpieczeństwa,
 • zakończenie toczących się urzędowych lub zainicjowanych przez urzędy spraw i wynik obecnych lub grożących przyszłych spraw sądowych
 • oraz dodatkowe ryzyka i zagrożenia, spośród których kilka opisano w obecnym Sprawozdaniu rocznym w punkcie »Bilans zagrożeń i szans«.

Jeżeli wystąpi jeden z tych czynników niepewności lub jedno z tych nieprzewidywalnych zdarzeń, albo gdy założenia będące podstawą prognoz okażą się niewłaściwe, to rzeczywiste wyniki mogą różnić się istotnie od wyników w prognozach lub od wyników wyrażonych w sposób pośredni.

Nie mamy zamiaru, ani nie zobowiązujemy się do bieżącego aktualizowania prognoz, ponieważ bazują one wyłącznie na okolicznościach występujących w dniu opublikowania.

Odpowiedzialność cywilna

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią jakiegokolwiek zapewnienia lub gwarancji, ani w sposób wyraźny ani w domniemany. W szczególności nie stanowią one domniemanego przyrzeczenia lub gwarancji dotyczącej stanu, przydatności w handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia przepisów prawa i patentów.

Na naszych stronach internetowych zawarte są również linki do innych stron w internecie. Pragniemy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na opracowanie i treść stron, do których kierują linki. Z tego względu nie możemy przejąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnianych tam informacji. W tym kontekście dystansujemy się niniejszym od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do stron zewnętrznych i ich treści.

Informacje o regulowaniu sporów online

Komisja UE stworzyła platformę internetową do regulowania sporów online (tzw. Platforma OS). Platforma OS jest forum służącym do pozasądowego regulowania sporów związanych ze zobowiązaniami kontraktowymi, wynikającymi z umów kupna/ sprzedaży zawartych online. Platforma OS dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informacja zgodnie z § 36 niemieckiej ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG)

W myśl ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG) Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG nie będzie uczestniczył i nie jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie rozwiązywania sporu z udziałem organu rozwiązującego spory konsumenckie.

Priorytet

Warunki korzystania z oferty cyfrowej mają priorytet w stosunku do niniejszych informacji prawnych.

Social Media


Mercedes-Benz Service24h:


 • Samochody ciężarowe00800 - 5 777 7777
 • Samochody dostawcze00800 - 3 777 7777
 • Autobusy00800 - 4020 4020

Kontakt / zablokowanie karty


Pn. - Pt. 08:00 godzina - 18:00 godzina

Telefon: +49 6027 509 567
Faks: +49 6027 509 77 567
E-Mail: info@mercedesservicecard.de

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Firma jest spółką komandytową z siedzibą w 63801 Kleinostheim, Sąd Rejestrowy w Aschaffenburg HRA 3663
Wspólnik odpowiedzialny osobiście to Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH z siedzibą w 63801 Kleinostheim, Sąd Rejestrowy w Aschaffenburg HRB 7900
Prezes Zarządu: Gabi Schmidhäuser