PRIVACYbepalingen

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ('AVG') is:

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG ("Wij")
Mainparkstr. 2 │ 63801 Kleinostheim │ Duitsland
E-mail: info@mercedesservicecard.com

Chief Data Privacy Officer:

Functionaris voor gegevensbescherming
HPC DTF2B │70745 Leinfelden-Echterdingen │ Duitsland
E-mail:
dataprivacy@daimlertruck.com

1. Gegevensbescherming

We verheugen ons over uw bezoek aan onze websites en uw interesse in onze aanbiedingen. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze opmerkingen met betrekking tot de gegevensbescherming leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden dit plaatsvindt, en welke rechten en beroepsmogelijkheden daaraan voor u verbonden zijn. Bovendien verwijzen we naar de Daimler Truck-privacyrichtlijn EU:  

Daimler Truck-privacyrichtlijn EU 

Onze privacyverklaring voor het gebruik van onze websites en het privacybeleid van Daimler Truck AG zijn niet van toepassing op uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. We verzoeken u de informatie met betrekking tot de bescherming van gegevens op de websites van deze aanbieders door te nemen.

2. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

a. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van het bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u toegang kreeg tot een webpagina of een storingsmelding kreeg), het gebruik van websitefuncties, de zoektermen die u eventueel hebt ingevoerd, de frequentie waarmee u afzonderlijke webpagina's bezoekt, de naam van geraadpleegde bestanden, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de webpagina van waaruit u toegang kreeg tot onze webpagina's en de webpagina die u vanuit onze webpagina's bezoekt, hetzij door op links op onze webpagina's te klikken, hetzij door een domein rechtstreeks in te voeren in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of venster) van uw browser waarin u onze webpagina's hebt geopend. Daarnaast slaan we om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en identificatie van aanvallen op onze website of pogingen tot fraude, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internet service provider op.

b. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op als u ons deze gegevens verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een chat, een enquête, een prijsvraag of voor de uitvoering van een contract, en zelfs in deze gevallen alleen voor zover wij dit mogen doen op basis van de door u gegeven toestemming of in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen (zie voor meer informatie de paragraaf 'Rechtsgrondslag voor verwerking' hieronder).

c. Als persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een klachtenformulier, bewaren we deze gedurende dertig (30) dagen om het beoogde doel te bereiken.

d. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies van onze website afhankelijk zijn van de verstrekking van persoonsgegevens. Indien u in deze gevallen besluit uw persoonsgegevens niet aan ons ter beschikking te stellen, kan dit tot gevolg hebben dat functies niet of slechts in beperkte mate voor u beschikbaar.

3.Doeleinden

a. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u onze websites bezoekt, om ze voor u zo comfortabel mogelijk te maken en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten.

b. Voor zover u ons nadere persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een chat, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of voor de uitvoering van een overeenkomst, gebruiken wij deze gegevens voor de bovengenoemde doeleinden, voor de klantenadministratie en – voor zover noodzakelijk – voor de verwerking en facturering van eventuele zakelijke transacties, telkens voor zover dit voor dit doel vereist is.

c. Voor verdere doeleinden (bijv. weergave van gepersonaliseerde inhoud of reclame op basis van uw gebruiksgedrag) zullen wij en, indien van toepassing, geselecteerde derden uw gegevens gebruiken, mits u daarvoor toestemming (= goedkeuring) geeft in het kader van ons Consent Management Systeem. Meer informatie en keuzemogelijkheden vindt u hier

d. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. opslag om te voldoen aan commerciële of fiscale bewaarplichten, openbaarmaking in overeenstemming met officiële of gerechtelijke bevelen, bijv. aan een wetshandhavingsinstantie).

4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins; gebruik van dienstverleners

a. Onze websites kunnen ook content van derden bevatten. Wanneer u op dergelijke content klikt, geven wij, voor zover nodig, gegevens door aan de desbetreffende aanbieder (bijv. de informatie dat u deze aanbieding op onze website hebt gevonden en, indien van toepassing, verdere informatie die u hiervoor reeds op onze websites hebt verstrekt).

b. Wanneer we op onze websites zogenaamde 'social plug-ins' van sociale netwerken zoals YouTube gebruiken, integreren we deze als volgt:

Wanneer u onze websites bezoekt, zijn de social plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. er vindt geen overdracht van gegevens aan de exploitanten van deze netwerken plaats. Indien u een van de netwerken wilt gebruikmaken, klikt u op de betreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk tot stand te brengen.

Indien u bij dit netwerk over een gebruikersaccount beschikt en hier bent aangemeld op het moment dat u de social plug-in activeert, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Als u dit wilt voorkomen, log dan uit bij het netwerk voordat u de sociale plug-in activeert. Een sociaal netwerk kan een bezoek aan andere Daimler-websites niet toewijzen, tenzij u ook daar een sociale plug-in hebt geactiveerd.

Wanneer u een sociale plug-in activeert, stuurt het netwerk de inhoud die daardoor beschikbaar komt rechtstreeks naar uw browser, die deze in onze webpagina's integreert. In deze situatie kunnen ook gegevens worden overgedragen die door het betreffende sociale netwerk worden geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, de tussen het netwerk en uw systeem plaatsvindende gegevensoverdracht en uw interacties op dit platform gelden uitsluitend de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens van het betreffende netwerk.

De social plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies verwijdert (zie punt 5.d).

c. Wanneer u op de link naar een aanbieding klikt of een sociale plug-in activeert, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen 'passend beschermingsniveau' garanderen voor de verwerking van persoonsgegevens vanuit het perspectief van de Europese Unie ('EU') overeenkomstig de EU-normen. Denk hieraan voordat u op een link klikt of een social plug-in activeert en daarmee een overdracht van uw gegevens activeert.

d. Voor het exploiteren, optimaliseren en beveiligen van onze websites gebruiken wij bovendien gekwalificeerde dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners, marketingbureaus). Persoonsgegevens geven wij alleen aan hen door voor zover dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen en gebruiken van de websites en de functies ervan, voor het nastreven van legitieme belangen, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor zover u daarmee hebt ingestemd (zie punt 7). Meer informatie over de ontvangers vindt u in ons Consent Management System.

5. COOKIES

a. Bij het bezoeken van onze websites kunnen cookies worden gebruikt. Technisch gezien gaat het om zogenoemde HTML-cookies en vergelijkbare softwaretools als Web/DOM Storage of Local Shared Objects (zogenaamde 'flashcookies') die we samen als cookies aanduiden.

b. Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktop, notebook of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Met behulp hiervan kunnen we bijvoorbeeld vaststellen of er al eerder een verbinding tussen uw apparaat en onze website tot stand is gebracht, bepalen aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft, bepaalde functies aanbieden of op basis van uw gebruik uw interesses herkennen. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

c. Of en welke cookies bij uw bezoek aan onze websites worden gebruikt, hangt af van welke bereiken en functies van onze websites u gebruikt en of u instemt met het gebruik van cookies die niet technisch noodzakelijk zijn in ons Consent Management System. Meer informatie en keuzemogelijkheden vindt u hier.

d. Het gebruik van cookies hangt ook af van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om bepaalde soorten cookies automatisch te accepteren, maar u kunt deze instelling meestal wijzigen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunt u op elk gewenst moment verwijderen. Web/DOM-Storage en Local Shared Objects kunt u afzonderlijk verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

e. De toestemming (= goedkeuring) voor en het weigeren of verwijderen van cookies zijn gebonden aan het gebruikte apparaat en bovendien aan de gebruikte webbrowser. Als u verschillende apparaten of webbrowsers gebruikt, kunt u de beslissingen of instellingen voor elk apparaat anders maken.

f. Als u tegen het gebruik van cookies beslist of ze verwijdert, is het mogelijk dat u niet alle functies van onze websites of afzonderlijke functies slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

6. veiligheid

Wij past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer te beschermen tegen manipulatie, verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. In aansluiting op technologische ontwikkelingen worden onze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeterd.

7. Rechtsgrondslag voor de Verwerking

a. In zoverre als u ons toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt gegeven, vormt deze de rechtsgrond voor de verwerking (art. 6, lid 1, punt a AVG).

b. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor het initiëren of uitvoeren van een overeenkomst met u is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

c. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen (bijv. voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd op grond van art. 6 lid 1 punt c AVG.

d. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens ten behoeve van de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en de gerechtvaardigde belangen van derden conform art. 6, lid 1, punt f AVG. Tot dergelijke gerechtvaardigde belangen behoren onder andere de instandhouding van de functionaliteit van onze IT-systemen, het aanbieden van eigen producten en services en die van externe partners, alsmede de door de wet opgelegde verplichte documentatie van zakelijke contacten. In het kader van de afweging van belangen houden we in het bijzonder rekening met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de verwerkingsomstandigheden en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

8. verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van uw internetprovider, die we alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Verder verwijderen we uw persoonsgegevens zodra het doeleinde waarvoor we deze hebben verzameld en verwerkt, is komen te vervallen. De gegevens worden alleen langer opgeslagen als dit verplicht conform de wet- en regelgeving en andere voorschriften van de EU of, indien van toepassing, een derde land waaraan we onderworpen zijn, voor zover hier een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Indien verwijdering in individuele gevallen niet mogelijk is, worden de betreffende persoonsgegevens gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

9. rechten van de betrokkene

a. Als betrokkene hebt u het recht om informatie in te winnen (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), dataverwijdering (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

b. Indien u ermee hebt ingestemd dat we uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht deze instemming op elk gewenst moment in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van de instemming wordt hierdoor niet aangetast. Ook de verwerking van deze gegevens vanuit een andere rechtsgrond of om aan onze wettelijk verplichtingen te voldoen, blijft hiermee onverlet (zie het gedeelte 'Rechtsgronden voor de verwerking').

c. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) of art. 6 lid 1 f) van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) vindt plaats om bezwaar te maken. Indien u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens alleen verder verwerken in zoverre als we hiervoor dwingende, gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of in zoverre als de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om direct marketing uit te voeren om legitieme belangen te behartigen op basis van een afweging van belangen, hebt u bovendien het recht om op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken.

d. We verzoeken u uw claims of verklaringen indien mogelijk naar het volgende contactadres te sturen: info@mercedesservicecard.com

e. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met wettelijke voorschriften, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

10. niewsbrief

Onze website gebruikt geen nieuwsbrief.

11. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure

a. Doel van de verwerking
In het kader van sollicitatie- en beslissingsprocessen met betrekking tot het afsluiten van een arbeidsovereenkomst verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van het beoogde doel.

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

b. Rechtsgrond voor de verwerking
Deze verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, paragraaf b AVG.

c. Ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door interne organen (personeel, toezichthouder op de functie, directie). Een doorgifte aan derden vindt niet plaats, met uitzondering van onze dienstverleners in het kader van de orderverwerking.
Er bestaat geen intentie om de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie.

d. Duur van de opslag
De gegevens worden zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure gewist. Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten of wanneer het belang bestaat van een verlenging van de termijn, informeren wij u afzonderlijk over het gebruik van de gegevens in de arbeidsverhouding of vragen wij uw toestemming voor de verlenging van de termijn.

12. Gegevensoverdracht naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

a. Bij het gebruik van dienstverleners (zie punt 4. d.) en de doorgifte van gegevens met uw toestemming (= toestemming) aan derden (zie punt 3.c) kunnen persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ('EU'), IJsland, Liechtensteins en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) worden overgedragen en daar worden verwerkt, in het bijzonder USA, India.

b. In de volgende landen (Link naar lijst) bestaat vanuit het perspectief van de EU een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens (zogenaamde adequaatheidsbesluit). 

Met ontvangers in andere landen komen we overeen om standaard EU-contractbepalingen toe te passen, van bindende bedrijfsregelingen, om volgens de wettelijke vereisten een 'gepast beschermingsniveau' te creëren. Wij verstrekken u hierover graag informatie via de in punt 9.d vermelde contactgegevens.

Versie: Maart 2023