POSKYTOVATEL A PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

POSKYTOVATEL

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Mainparkstr. 2 │ 63801 Kleinostheim  │Německo

Telefon: +49 6027 509-567 │ Telefax: +49 6027 509-77567
E-mail: 
info@mercedesservicecard.com
Internet: www.mercedesservicecard.com

zastoupen jednatelkou: Christian Velleuer

Společnost je komanditní společností se sídlem v 63801 Kleinostheim, rejstříkový soud Aschaffenburg HRA 3663. Osobně ručícím společníkem je holdingová společnost Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH se sídlem v 63801 Kleinostheim, rejstříkový soud Aschaffenburg HRB 7900.

Daňové identifikační číslo: DE208243217

NÁVRH A TECHNICKÁ REALIZACE

45 Grad digital GmbH, Berlín (www.45grad.de) 2022

AUTORSKÉ PRÁVO

Copyright Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, videosoubory a animační soubory a jejich úpravy podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány pro komerční účely či distribuci ani se nesmí upravovat a používat na jiných webových stránkách. Některé internetové stránky společnosti Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu těch, kteří jej poskytli.

VÝROBKY A CENY

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek může dojít ke změnám výrobků a služeb. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční změny nebo změny tvaru, odchylky barevnosti a změny rozsahu dodávek či služeb, pokud jsou tyto změny nebo odchylky při zohlednění zájmů společnosti Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG pro zákazníka přijatelné. Obrázky mohou znázorňovat také příslušenství, příplatkovou výbavu nebo jiné obsahy, které nejsou součástí standardních dodávek nebo služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat také typy a služby, které se v některých zemích nenabízejí. Informace o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích platí jen pro Spolkovou republiku Německo. Není-li v prodejních nebo dodacích podmínkách stanoveno jinak, platí ceny platné v den dodání. Pro naše smluvní partnery se ceny rozumí jako nezávazné doporučené ceny. O aktuálním stavu se proto prosím informujte v některé pobočce anebo u některého ze smluvních partnerů.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na internetových stránkách společnosti Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG chráněny ochrannou známkou Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG nebo Daimler Truck AG / Mercedes-Benz Group AG, to platí zejména pro označení výrobků a všechna loga a emblémy společnosti.

UPOZORNĚNÍ K OCHRANNÉ ZNAČCE

 a Mercedes-Benz jsou obchodní značky společnosti Mercedes-Benz Group AG.

LICENČNÍ PRÁVA

Společnost Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG Vám chce nabídnout inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že Vás výsledek našich tvůrčích snah potěší stejně jako nás. Přesto Vás však žádáme o pochopení, že společnost Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv, a že tyto internetové stránky nemohou poskytovat žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ VÝHLEDOVÝCH PROHLÁŠENÍ

Tato internetová stránka obsahuje výhledová prohlášení týkající se našeho současného odhadu budoucích událostí. Pojmy jako „předvídat“, „předpokládat“, „věřit“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „moci/mohlo by“, „plánovat“, „projektovat“, „mělo by“ a podobné výrazy jsou charakteristické pro výhledová prohlášení.

Taková prohlášení podléhají řadě rizik a nejistot. K některým příkladům patří:

Pokud by se některá z těchto nejistot nebo nepředvídatelných událostí naplnila nebo pokud by se předpoklady, na nichž jsou založena některá z výhledových prohlášení, ukázaly jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků uvedených nebo naznačených v těchto prohlášeních.

Nenáme v úmyslu ani se nezavazujeme k průběžné aktualizaci výhledových prohlášení, neboť ta vycházejí výhradně z okolností platných ke dni zveřejnění.

ZÁRUKA

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádnou záruku, ať už výslovnou nebo implicitní. Nepředstavují zejména žádný implicitní příslib či záruku vlastností, obchodovatelnosti, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušení zákonů a patentů.

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na jiné internetové stránky. Upozorňujeme na to, že nemáme žádný vliv ani na tvorbu či na obsah stránek, na něž odkazujeme. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu zde uvedených informací. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerého obsahu těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky uvedené na našich internetových stránkách a na jejich obsah.

INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro online řešení sporů (tzv. „ODR platformu”). ODR platforma slouží jako kontaktní místo mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají z kupních smluv uzavřených online. ODR platformu najdete pod tímto odkazem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

UPOZORNĚNÍ PODLE § 36 ZÁKONA O ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (VSBG)

Společnost Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG se nebude účastnit řízení o řešení spotřebitelského sporu před smírčím orgánem pro spotřebitele ve smyslu německého Zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) a nejsme povinni tak činit.

poŘadÍ PRIORITy

Podmínky použití digitální nabídky mají přednost před těmito právními upozorněními.