Dostawca i Wskazówki Prawne

Dostawca

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG
Mainparkstr. 2 │ 63801 Kleinostheim │ Niemcy

Telefon: +49 6027 509-567 │ Telefaks: +49 6027 509-77567
E-mail 
info@mercedesservicecard.com
Strona internetowa www.mercedesservicecard.com

Reprezentowana przez prezes: Christian Velleuer

Spółka jest spółką komandytową z siedzibą pod adresem 63801 Kleinostheim, sąd rejestrowy Aschaffenburg HRA 3663. Osobiście odpowiedzialny wspólnik to Mercedes ServiceCard Beteiligungsgesellschaft mbH z siedzibą pod adresem 63801 Kleinostheim, sąd rejestrowy Aschaffenburg HRB 7900.

Nr ID VAT:DE208243217

Projekt i obsługa techniczna

45 Grad digital GmbH, Berlin (www.45grad.de).

Prawo autorskie

Copyright Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, fotografie, grafiki, pliki dźwiękowe, filmowe i animacyjne oraz ich połączenia podlegają prawu autorskiemu i innym uregulowaniom prawnym chroniącym własność intelektualną. Nie mogą być one powielane ani zmieniane w celach handlowych ani w celu odstąpienia, a także publikowane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe spółki Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG zawierają także materiał podlegający prawu autorskiemu tych podmiotów, które go udostępniły.

Produkty i ceny

Po zakończeniu prac redakcyjnych nad poszczególnymi stronami mogą nastąpić zmiany w przypadku produktów i usług. W czasie dostawy zastrzega się prawo do zmian konstrukcji lub formatu, odstępstw w odcieniu barwy oraz do zmian zakresu dostawy lub usługi ze strony producenta, jeżeli te zmiany lub odstępstwa są akceptowalne dla klienta przy uwzględnieniu interesów Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.Ilustracje zawierać mogą również akcesoria, elementy wyposażenia dodatkowego lub inne komponenty, które nie należą do standardowego zakresu dostawy lub usługi. Odstępstw w odcieniu barwy uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą także zawierać typy i usługi, które nie są oferowane w poszczególnych krajach. Informacje na temat rozwiązań ustawowych, przepisów prawa/ prawa podatkowego i ich oddziaływania mają ważność tylko dla Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem odmiennego uregulowania w warunkach sprzedaży i dostawy obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. W przypadku naszych partnerów kontraktowych ceny rozumie się jako niezobowiązujące zalecenie w zakresie cen. Z tego względu o aktualnym stanie proszę informować się w filii lub u partnera kontraktowego.

Znaki handlowe

Jeżeli nie podano inaczej, to wszystkie marki wymienione na stronach internetowych Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG są chronionymi prawnie znakami towarowymi firmy Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG lub Daimler Truck AG / Mercedes-Benz Group AG; szczególności nazw produktów oraz wszystkich logotypów i emblematów firmy.

OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

  i Mercedes-Benz są znakami towarowymi Mercedes-Benz Group AG.

Prawa licencyjne

Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG zamierza oferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Wyrażamy nadzieję, że podobnie jak my, również odbiorcy są zadowoleni z naszego kreatywnego produktu. Mimo wszystko prosimy o zrozumienie, że firma Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami handlowymi i prawami autorskimi, a niniejsze strony internetowe nie mogą przyznawać jakichkolwiek praw licencyjnych do własności intelektualnej Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG.

Wskazówki w zakresie prognoz

Niniejsza strona internetowa zawiera prognozy w zakresie naszej aktualnej oceny przyszłych zdarzeń. Słowa takie jak »antycypowanie«, »zakładanie«, »sądzenie«, »ocenianie«, »oczekiwanie«, »zamierzanie«, »można/ można by«, »planowanie«, »rzutowanie«, »powinno« i podobne pojęcia są typowe dla takich prognoz.

Prognozy tego rodzaju podlegają szerokiej gamie czynników ryzyka i niepewności. Przedstawiamy kilka przykładów:

Jeżeli wystąpi jeden z tych czynników niepewności lub jedno z tych nieprzewidywalnych zdarzeń, albo gdy założenia będące podstawą prognoz okażą się niewłaściwe, to rzeczywiste wyniki mogą różnić się istotnie od wyników w prognozach lub od wyników wyrażonych w sposób pośredni.

Nie mamy zamiaru, ani nie zobowiązujemy się do bieżącego aktualizowania prognoz, ponieważ bazują one wyłącznie na okolicznościach występujących w dniu opublikowania.

Odpowiedzialność cywilna

Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią jakiegokolwiek zapewnienia lub gwarancji, ani w sposób wyraźny ani w domniemany. W szczególności nie stanowią one domniemanego przyrzeczenia lub gwarancji dotyczącej stanu, przydatności w handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia przepisów prawa i patentów.

Na naszych stronach internetowych zawarte są również linki do innych stron w internecie. Pragniemy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na opracowanie i treść stron, do których kierują linki. Z tego względu nie możemy przejąć jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnianych tam informacji. W tym kontekście dystansujemy się niniejszym od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do stron zewnętrznych i ich treści.

Informacje o regulowaniu sporów online

Komisja UE stworzyła platformę internetową do regulowania sporów online (tzw. Platforma OS). Platforma OS jest forum służącym do pozasądowego regulowania sporów związanych ze zobowiązaniami kontraktowymi, wynikającymi z umów kupna/ sprzedaży zawartych online. Platforma OS dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informacja zgodnie z § 36 niemieckiej ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG)

W myśl ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG) Mercedes ServiceCard GmbH & Co. KG nie będzie uczestniczył i nie jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie rozwiązywania sporu z udziałem organu rozwiązującego spory konsumenckie.

Priorytet

Warunki korzystania z oferty cyfrowej mają priorytet w stosunku do niniejszych informacji prawnych.